Licenční a všeobecné obchodní podmínky společnosti
Hunter Games, s.r.o.

Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Hunter Games, s.r.o., a kupujícího v souvislosti se službami poskytovaných prodávajícím na internetovém obchodě www.HunterGam.es a v mobilní aplikaci Hunter Games.

1)     Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), autorským zákonem (č.121/2000 Sb.) a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají veškerým právním předpisům Evropské unie.

Prodávajícím je společnost Hunter Games, s.r.o., se sídlem Korunní 1164/49, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO 28706803, zapsaná Městským soudem v Praze, vložka 182629 C.

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel, jejichž vymezení následuje níže.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetovým obchodem a mobilní aplikací se myslí elektronické obchody, provozované prodávajícím a reprezentované souborem internetových stránek http://www.HunterGam.es a mobilní aplikací Hunter Games dostupné na Google Play a iTunes.

Digitální zboží označuje takové zboží, které je distribuováno pouze elektronicky (zejména do mobilních aplikací, e-mailem, odkazem ke stažení atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě digitálního zboží je kupujícímu zpravidla na jím uvedený uživatelský účet do mobilní aplikace odeslán digitální produkt. Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle §1837 písmeno h) občanského zákoníku.

Službou nebo zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění digitálního zboží v internetovém obchodě a v mobilní aplikaci prodávajícího, a to pro osobní potřebu kupujícího způsobem a rozsahem stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

Osoby mladší 15 let mohou služby prodávajícího využívat pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vytvořením uživatelského účtu (viz bod 3 těchto obchodních podmínek níže) do internetového obchodu nebo mobilní aplikace prodávajícího kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující dále potvrzuje, že všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.

2)    Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

V souladu s §1820 odst. 1) občanského zákoníku prodávající poskytuje spotřebiteli tyto informace před uzavřením kupní smlouvy:

a)       prodávající neúčtuje kupujícímu žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku, které se liší od základní sazby,

b)       kupující za zboží nebo službu zaplatí před dodáním zboží nebo zpřístupněním služby, zboží nebo služba je poskytována po úhradě příslušné ceny, tj. po připsáním požadované částky na účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje úhradu zálohy a pokud ano, kupující o tom bude vyrozuměn před uzavřením smlouvy,

c)       v internetovém obchodě a v mobilní aplikaci se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění,

d)       Spotřebitel nemá právo dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy, jelikož předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního zboží, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

3)    Uživatelský účet

Pro objednání služby prodávajícího je nutné, aby byl kupující řádně zaregistrován (dále jen „uživatelský účet“). Kupující je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Kupující je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace.

Prodávající si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci. Nakládání s těmito informacemi se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (viz bod 8 těchto obchodních podmínek)

Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu dalším osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, že bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího nebude:

a)       Používat aplikace typu robot, web-crawler, spider nebo jiný podobný software,

b)      Kopírovat jakoukoli část webové stránky nebo mobilní aplikace prodávajícího,

c)       Využívat služby prodávajícího k jiným než soukromým účelům,

d)      Neúměrně zatěžovat IT infrastrukturu a hardware prodávajícího,

e)      Zneužívat či využívat chyb, nezdokumentované funkce, chyby designu nebo problémů,

f)       Rušit nebo se pokoušet narušovat správné fungování služeb prodávajícího,

g)      Odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat či zasílat e-mailem jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, sprostý, obscénní, hanlivý, útočící na soukromí, nenávistný, škodlivý nezletilým nebo rasově, etnicky či jinak závadný vůči jiné osobě nebo subjektu,

h)      Vydávat se za jinou osobu nebo identitu,

i)        Odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit obsah, na který nemá právo na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo zmocnění nebo pro který kupující neobdržel požadovaný souhlas od třetích stran,

j)        Odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická či osobní práva jakékoli osoby,

k)       Odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit nepovolené reklamní nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy neoprávněného obtěžování,

l)        Zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat zdrojový kód softwaru spojeného se službami prodávajícího,

m)    Sbírat, ukládat a distribuovat osobní údaje o ostatních uživatelích služeb prodávajícího.

Prodávající má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu ztrácí kupující přístup do jeho uživatelského účtu.

Prodávající si dále vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit uživatelské účty, které jsou neaktivní po delší dobu.

Řádně zaregistrovaný uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným službám prodávajícího. Prodávající je oprávněn monitorovat tyto recenze z důvodů porušení zákonnosti a slušných mravů.

4)   Kupní smlouva

Veškerá prezentace služeb umístěná v internetovém obchodu a mobilní aplikaci je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Návrhem k uzavření smlouvy se rozumí vystavení služeb na stránkách internetového obchodu nebo v mobilní aplikaci. Vlastnosti služeb, cena a dostupnost služeb jsou uvedeny přímo u popisu služeb. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se kupující e-mailem na adrese info@huntergam.es. Neuvedené informace o službách nelze předpokládat.

V případě zájmu o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, kupující odešle objednávku prostřednictvím formuláře internetového obchodu www.HunterGam.es nebo e-mailem na adresu info@huntergam.es. Kupní smlouva se spotřebitelem je uzavřena doručením potvrzení o vytvoření objednávky kupujícímu od prodávajícího.

V případě, že kupujícím je podnikatel a nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, není kupní smlouva uzavřena potvrzením o vytvoření objednávky, nýbrž buďto výslovným potvrzením objednávky nebo započetím plnění této objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího dodat služby v objednávce kupujícímu a závazek kupujícího uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu.

Smlouva je uzavírána v českém nebo v anglickém jazyce a je archivována po dobu pěti let, nebo nejdéle na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Uzavřením kupní smlouvy prodávající potvrzuje, že zakoupené služby budou dodány v dohodnutém množství a má dohodnuté vlastnosti. Pokud při kontrole dodaných služeb kupující zjistí opak, může uplatnit svá práva z vady věci (viz bod 9 těchto obchodních podmínek).               

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5)    Poskytování služeb

Prodávající může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část nabízených služeb a to kdykoli bez omezení. Prodávající také může omezit určité funkce nabízené prostřednictvím svých služeb bez předchozího upozornění. Nabízené služby jsou kupujícímu dodávány do mobilní aplikace, kterou prodávající může automaticky aktualizovat na zařízení kupujícího, jakmile je nová verze k dispozici. Prodávající nemá povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci mobilní aplikace apod.

Služby jsou nabízeny formou „tak jak jsou dodány“ („as-is“) a „tak jak jsou k dispozici“ („as-available“). Prodávající tímto neposkytuje kupujícímu žádné garance týkající se dostupnosti, funkčnosti, spolehlivosti a přesnosti služeb nebo informací a obsahu přes tyto služby dostupných.

Prodávající je oprávněn kdykoli přerušit nebo omezit užívání a dostupnost služeb, zejména při úpravách, aktualizacích nebo údržbě systému.

Prodávající není odpovědný za nedostupnost služeb způsobenou na straně poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb a za technický stav mobilního telefonu v průběhu využívání služeb prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení nebo užití digitálního zboží nebo služeb prodávajícího, pokud kupující nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

Využíváním služeb prodávajícího bere kupující na vědomí, že služby prodávajícího mohou být nebezpečné nebo že mohou probíhat na potencionálně nebezpečných a těžko dostupných místech. Dále kupující bere na vědomí, že při využívání služeb prodávajícího může dojít ke vzniku škody na zdraví nebo na majetku, a to buď jeho, nebo třetích stran.

Vzhledem ke skutečnosti, že při využívání služeb prodávajícího může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, kupující je povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby mohl služby prodávajícího využívat, například včetně počasí, fyzické zdatnosti a terénu.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví, které v souvislosti s využíváním jeho služeb vzniknou, a kupující souhlasí s tím, že nese veškerou hmotnou, právní a finanční odpovědnost.

6)   Platební podmínky

Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven prodávajícím. Kupující si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb prodávajícího. Vybranou službu tzv. „vloží do virtuálního košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“.

Kupující je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

Služba je poskytována po úhradě příslušné ceny, tj. po připsáním požadované částky na účet prodávajícího. Po řádném zaplacení je digitální zboží neprodleně k dispozici v mobilní aplikaci pod uživatelským účtem kupujícího.

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě a mobilní aplikaci jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny jsou v českých korunách, v eurech nebo v amerických dolarech. Platbu je možné provádět prostřednictvím služby PayPal nebo platební kartou kupujícího. 

7)    Autorská práva

Kupující bere na vědomí, že služby nabízené prodávajícím jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Kupující bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn stažený digitální obsah prodávajícího užít jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ho dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám a nesmí ho užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Kupující dále bere na vědomí, že při užívání služeb prodávajícího je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Prodávající respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá, aby všichni uživatelé jeho služeb činili totéž. Pokud se kdokoli domnívá, že jeho autorské dílo bylo na internetovém obchodu nebo v mobilní aplikaci prodávajícího zveřejněno takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, musí to oznámit prodávajícímu ve zprávě s uvedením následujících informací:

a)       Popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo porušeno a způsob jeho porušení,

b)      Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,

c)       Fyzicky či elektronicky podepsané prohlášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé, že existuje dobrá víra v tom, že určené použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.

Oznámení o porušení autorských práv musí být odesláno buď písemně poštou na adresu

Hunter Games, s.r.o., Korunní 1164/49, 120 00 Praha 2, Česká Republika

nebo emailem na adresu info@huntergam.es.

8)   Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující výslovně souhlasí s tím, že služba spojená s digitálním zbožím prodávajícího bude kupujícímu poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že

a)       podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, pokud služba byla poskytnuta s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

b)      podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, pokud služba nebyla dodána na hmotném nosiči a byla dodána s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

c)       Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě zpřístupnění objednaných služeb prostřednictvím sekce "Hrát hru" v uživatelském účtu v mobilní aplikaci prodávajícího. Dodání výše uvedeného zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle §1837 písm. h) občanského zákoníku. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného digitálního zboží.

Pokud se jedná o případ uvedený v písm. c) předchozího odstavce nebo o jiný případ, kdy nelze podle právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od dodání digitálního zboží nebo poskytnutí služby s tímto digitálním zbožím spojené. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v takovém případě odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující odstoupit od kupní smlouvy zasláním e-mailu na adresu info@huntergam.es, nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla prodávajícího, v takových případech musí kupující mimo jiné srozumitelně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy a číslo objednávky. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající bezodkladně ukončí poskytování služby, případně kupujícímu znepřístupní digitální zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti služeb anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat služby kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.

Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně služeb (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh služeb obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně služeb je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena služeb, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

9)   Práva z vadného plnění - reklamace

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující digitální zboží převzal:

a)       má digitální zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu digitálního zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se digitální zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se digitální zboží tohoto druhu obvykle používá,

d)      digitální zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

e)      je digitální zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

f)        digitální zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u digitálního zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí digitálního zboží nebo zpřístupnění služby.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

a)       uplynula-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace,

b)      vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zařízení a software pro zobrazení digitálního zboží,

c)       pokud kupující nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení,

d)      vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do digitálního zboží.

Kupující má právo na reklamaci v následujících případech:

a)       zaplatil za digitální zboží a to mu nebylo dodáno do jeho uživatelského účtu v mobilní aplikaci,

b)      po stažení digitálního zboží zjistil, že bylo dodáno jiné digitální zboží, než si původně objednal,

c)       digitální zboží je poškozeno.

Kupující při uplatnění práva z vady během dvaceti čtyř měsíců od převzetí má:

a)       jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného digitálního zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

b)      jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadného digitálního zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

c)       jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání digitálního zboží, právo na jeho výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

d)      jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a)       na e-mailovou adresu info@huntergam.es,

b)      poštou na adresu Hunter Games, s.r.o., Korunní 1164/49, 120 00 Praha 2 Vinohrady.

Prodávající kupujícímu písemně nebo e-mailem potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo písemně, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

10)   Další povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11)  Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu nebo mobilní aplikace) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)       požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12)   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13)   Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14)   Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

a)       adresa pro doručování: Hunter Games, s.r.o., Korunní 1164/49, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Česká Republika

b)      adresa elektronické pošty: info@huntergam.es

Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 17.2.2016.